head
พัฒนาคน พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ความรู้เกี่ยวกับ KM | แผน KM ของ มจพ. |  นโยบาย KM ของ มจพ.  |  กิจกรรม KM ของ มจพ.  |  KM Portal  |   KM Multi Blog | e-Learning | e-Trining

forget pw | Signup
Untitled Document

แลกเปลี่ยนความรู้ด้วย Weblog = ชุมชนนักปฏิบัติการจัดการความรู้ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
- ตุลาคม 2557

- กันยายน 2557

- สิงหาคม 2557

- เมษายน 2557

[more++]
- กองแผนงาน..
- สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี..
- ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ..
- สำนักหอสมุดกลาง..
- กองคลัง..
- ศูนย์ข่าวประชาสัมพันธ์..
- คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์..
- กองงานพัสดุ..

[more++]
- ศูนย์แปลภาษาอังกฤษ..

- นักเรียน นักศึกษา..

- ข่าวบันเทิง รวมข่าวเกี่ยว..

- ประวัติศาสตร์ของประเทศต่า..

- Cirrusnetwork.net..

- QAKMUTNB Facebook..

- เว็บไซต์ภาควิชาการจัดการเ..

- Facebook ภาควิชาการจัดการ..


[more++]

 

 

 

 

 

index
 


บทสวดมนต์ก่อนนอน
บทสวดมนต์ก่อนนอน เพื่อระลึกถึงคุณบิดรมารดา
โดย : ชอบจิตต์ ฮั้นประเสริฐ วันที่ : 3 พฤษภาคม 2554 อ่าน : 26390     1 ความคิดเห็น
ชอบจิตต์

          กิจวัตรประจำวันอย่างหนึ่งในชีวิตประจำวันของคนเรา นั่นคือ

การอาบน้ำ ทั้งนี้เพื่อชำระร่างกายให้สะอาด สดชื่น เย็นสบาย ให้สังเกต

ดูว่า วันไหนไม่ได้อาบน้ำจะร้สึกไม่สบายเนื้อตัวขึ้นมาทีเดียว การอาบน้ำ

จึงเป็นการชำระล้างสิ่งสกปรกที่ติดอยู่ทางกาย ฉันใด  

        ในทางจิตใจก็เช่นกัน ควรชำระล้างมลทินใจอยู่เสมอจนเป็น

กิจวัตร ทั้งนี้ เพื่อทำจิตใจของเราให้สะอาด สว่าง สงบอยู่เป็นนิตย์

การไหว้พระสวดมนต์ เป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยชำระล้างมลทินของใจคือ

กิเลส ให้เป็นใจที่มีความใสสะอาดได้ ทั้งควรไหว้ให้ครบและถึงพระทั้ง

๕ ซึ่งเป็นพระที่มีคุณต่อชีวิตเรา คือ             

 

       - พระผู้ให้แสงสว่างชี้ทางพ้นทุกข์ ได้แก่ พระพุทธ พระธรรม  พระสงฆ์

       - พระผู้ให้กำเนิดชีวิต ได้แก่ บิดา - มารดา
       - พระผู้ให้ความคิดและศิลปวิทยา ได้แก่ ครู - อาจารย์
         ก่อนนอนคืนนี้ อย่าลืมไหว้พระสวดมนต์ เพื่อระลึกถึงคุณของพระทั้ง ๕ เรียกว่า บทสวดมนต์ไหว้พระ ๕ ครั้ง โดยกล่าวบทสวดตามลำดับดังนี้
                               บทกราบพระรัตนตรัย
         อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา   พุทธัง ภะคะวันตัง
อะภิวาเทมิ (กราบ)
         สะวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม   ธัมมัง นะมัสสามิ   (กราบ)
         สุปฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมามิ (กราบ)
 
                                บทนอบน้อมพระพุทธเจ้า
 นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (ว่า ๓ จบ)
 
                      (๑)     บทสวดระลึกถึงพระพุทธคุณ
      อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ วิชชาจะระณะสัมปันโน
สุคะโต โลกะวิทู อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ สัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ   (กราบ)
 
                       (๒)     บทสวดระลึกถึงพระธรรมคุณ
      สะวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก
โอปะนะยิโก ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหิติ (กราบ)
 
                       (๓)      บทสวดระลึกถึงพระสังฆคุณ
      สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต
สาวะกะสังโฆ ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ 
สามีจิปะฏิกปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ยะทิทัง จัตตาริ
ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเณยโย อัญชะลีกะระณีโย อะนุตตะรัง
ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ   (กราบ)
 
                     (๔)       บทสวดระลึกถึงพระคุณบิดามารดา
      อะนันตะคุณะสัมปันนา ชะเนตติชะนะกา   อุโภ มัยหัง 
มาตาปิตูนังวะ   ปาเท วันทามิ สาทะรัง   (กราบ)
 
                     (๕)       บทสวดระลึกถึงพระคุณครูอาจารย์
      ปัญญาวุฑฒิกะเร เต เต ทินโนวาเท นะมามิหัง    (กราบ)
       
                                 บทอธิษฐานจิตอุทิศบุญ
      อิมินา กะตะปุญเญนะ บุญกุศลที่เกิดจากการสวดมนต์นี้ ข้าพเจ้าขอ
ตั้งจิตอุทิศให้คุณบิดามารดา ทั้งที่มีชีวิตอยู่ ทั้งที่ล่วงลับไปแล้ว ผู้มี
พระคุณทั้งหลาย สรรพสัตว์ทั้งหลาย เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย ท่านที่มี
ทุกข์ ขอให้พ้นทุกข์ ท่านที่มีสุข ขอให้ สุขยิ่ง ๆ ขึ้นไป ขอให้ท่าน
ทั้งหลายจงอนุโมทนาบุญ ที่ข้าพเจ้าอุทิศให้นี้ เมื่อรับแล้วโปรดอำนวย
อวยพรชัยให้ข้าพเจ้าและครอบครัว ประสบแต่ความสุขยิ่ง ๆ ขึ้นไปด้วย
เทอญ      สาธุ สาธุ สาธุ

 

 
หมวดหมู่ : กองแผนงาน ...
คำหลัก :
บทสวดมนต์

Rating ( ให้คะแนน )
ไม่มี rate stars เรตติ้งเฉลี่ย : ไม่มี rate จาก 0 vote
ทั้งหมด 1 ความคิดเห็น

 
airh469
เป็นคนหนึ่งที่สวบมนต์ก่อนนอน แต่มักจะไม่ต่อเนื่อง
โดย : thitiphorn T. วันที่ :10 พฤษภาคม 2554
 หน้า [ 1 ]  ทั้งหมด 1 / 1

 

 

 
Untitled Document


KM ZONE ศูนย์กลางการจัดการความรู้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ เพื่อร่วมกันเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
free web page hit counter

ใช้เวลาในการโหลดหน้านี้ 0.06 วินาที