head
พัฒนาคน พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ความรู้เกี่ยวกับ KM | แผน KM ของ มจพ. |  นโยบาย KM ของ มจพ.  |  กิจกรรม KM ของ มจพ.  |  KM Portal  |   KM Multi Blog | e-Learning | e-Trining

forget pw | Signup
Untitled Document

แลกเปลี่ยนความรู้ด้วย Weblog = ชุมชนนักปฏิบัติการจัดการความรู้ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
- ตุลาคม 2557

- กันยายน 2557

- สิงหาคม 2557

- เมษายน 2557

[more++]
- กองแผนงาน..
- สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี..
- ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ..
- สำนักหอสมุดกลาง..
- กองคลัง..
- ศูนย์ข่าวประชาสัมพันธ์..
- คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์..
- กองงานพัสดุ..

[more++]
- ศูนย์แปลภาษาอังกฤษ..

- นักเรียน นักศึกษา..

- ข่าวบันเทิง รวมข่าวเกี่ยว..

- ประวัติศาสตร์ของประเทศต่า..

- Cirrusnetwork.net..

- QAKMUTNB Facebook..

- เว็บไซต์ภาควิชาการจัดการเ..

- Facebook ภาควิชาการจัดการ..


[more++]

 

 

 

 

 

index
 


จรรยาบรรณข้าราชการ
จรรยาบรรณข้าราชการ
โดย : เสาวรส แสนสุข วันที่ : 31 พฤษภาคม 2554 อ่าน : 8454     0 ความคิดเห็น
เสาวรส

 

 

 

จรรยาบรรณต่อตนเอง

- มีศิลธรรม ประพฤติตนเหมาะสม
- ใช้วิชาชีพด้วยความซื่อสัตย์ ไม่แสวงหาประโยชน์
- มีทัศนคติที่ดีและพัฒนาตนเอง

จรรยาบรรณต่อหน่วยงาน

- สุจริต เสมอภาค ปราศจากอคติ
- ปฏิบัติหน้าที่เต็มกำลังความสามารถรวดเร็วขยันหมั่นเพียร ถูกต้อง สมเหตุสมผล
- ตรงต่อเวลา ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ
- ดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างประหยัดคุ้มค่า

จรรยาบรรณต่อผู้บังคับบัญชา ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา และผู้ร่วมงาน

- ร่วมมือ ช่วยเหลือ แนะนำ
- เอาใจใส่ดูแลลูกน้อง
- สร้างความสามัคคีในการปฏิบัติหน้าที่
- สุภาพ มีน้ำใจ มีมนุษย์สัมพันธ์
- ละเว้นการนำผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน

จรรยาบรรณต่อประชาชนและสังคม

- ให้ความเป็นธรรม เอื้อเฟื้อ มีน้ำใจสุภาพ อ่อนโยน
- ประพฤติตนให้เป็นที่เชื่อถือของบุคคลทั่วไป
- ละเว้นการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ อื่นใด ซึ่งมีมูลค่าเกินปกติวิสัยจากผู้มาติดต่อราชการ

 
หมวดหมู่ : สำนักงานอธิการบดี ...
คำหลัก :
จรรยาบรรณ

Rating ( ให้คะแนน )
ไม่มี rate stars เรตติ้งเฉลี่ย : ไม่มี rate จาก 0 vote(ไม่พบความคิดเห็น)


หน้า []  ทั้งหมด 1 / 0

 

 

 
Untitled Document


KM ZONE ศูนย์กลางการจัดการความรู้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ เพื่อร่วมกันเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
free web page hit counter

ใช้เวลาในการโหลดหน้านี้ 0.07 วินาที