head
พัฒนาคน พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ความรู้เกี่ยวกับ KM | แผน KM ของ มจพ. |  นโยบาย KM ของ มจพ.  |  กิจกรรม KM ของ มจพ.  |  KM Portal  |   KM Multi Blog | e-Learning | e-Trining

forget pw | Signup
Untitled Document

แลกเปลี่ยนความรู้ด้วย Weblog = ชุมชนนักปฏิบัติการจัดการความรู้ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
- ตุลาคม 2557

- กันยายน 2557

- สิงหาคม 2557

- เมษายน 2557

[more++]
- กองแผนงาน..
- สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี..
- ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ..
- สำนักหอสมุดกลาง..
- กองคลัง..
- ศูนย์ข่าวประชาสัมพันธ์..
- คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์..
- กองงานพัสดุ..

[more++]
- ศูนย์แปลภาษาอังกฤษ..

- นักเรียน นักศึกษา..

- ข่าวบันเทิง รวมข่าวเกี่ยว..

- ประวัติศาสตร์ของประเทศต่า..

- Cirrusnetwork.net..

- QAKMUTNB Facebook..

- เว็บไซต์ภาควิชาการจัดการเ..

- Facebook ภาควิชาการจัดการ..


[more++]

 

 

 

 

 

index
 


สาระน่ารู้เรื่องเช็ค
สาระน่ารู้เรื่องเช็ค
โดย : สุธาสินี บุญประดิษฐ์ วันที่ : 21 กันยายน 2554 อ่าน : 11060     0 ความคิดเห็น
sutasinee

        สาระน่ารู้เรื่องเช็ค

          เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้รับเงินและผู้จ่ายเงิน หรือผู้มีหน้าที่รักษาเงิน ธนาคารจึงมีเอกสารสั่งจ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวันให้กับผู้เป็นเจ้าของบัญชี เรียกว่า "เช็คสั่งจ่าย" ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ได้ให้คำจำกัดความของเช็คไว้ว่า "คือหนังสือตราสารซึ่งบุคคลหนึ่งเรียกว่าผู้สั่งจ่าย สั่งธนาคารให้ใช้เงินจำนวนหนึ่งเมื่อทวงถามให้แก่บุคคลอีกคนหนึ่ง หรือให้ใช้ตามคำสั่งของบุคคลอีกคนหนึ่ง อันเรียกว่าผู้รับเงิน" โดยมีวิธีการเขียนเช็คสั่งจ่ายหลายวิธีเพื่อให้เกิดความคล่องตัวและเกิดความปลอดภัย โดยมีวัตถุประสงค์ของการเขียนเช็คสั่งจ่ายชนิดต่างๆ ดังนี้

        1. เช็คขีดคร่อมเฉพาะ (A/C Payee Only) และขีดฆ่า "หรือผู้ถือ" ผู้เขียนประสงค์จะให้ผู้มีสิทธิรับเงินตามหน้าเช็ค นำเช็คไปฝากธนาคาร ไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้ เป็นการ สั่งจ่ายเช็คที่ปลอดภัยเนื่องจากต้องนำฝากเข้าบัญชีผู้มีสิทธิรับเงินหน้าเช็คเท่านนั้น

        2. เช็คขีดคร่อมเฉพาะ (A/C Payee Only) และไม่ขีดฆ่า "หรือผู้ถือ" ผู้เขียนประสงค์จะให้ผู้มีสิทธิรับเงินตามหน้าเช็ค นำเช็คไปฝากธนาคาร แต่สามารถโอนเปลี่ยนไปเข้าบัญชีบุคคลอื่น โดยผู้มีสิทธิรับเงินตามหน้าเช็คสามารถสลักหลังสั่งจ่ายให้บุคคลอื่นได้

        3. เข็คขีดคร่อมทั่วไป ( & Co ) ผู้เขียนประสงค์จะให้ผู้มีสิทธิรับเงินนำเช็คไปฝากธนาคาร ไม่ว่าจะขีดฆ่าหรือผู้ถือหรือไม่ ก็สามารถโอนเปลี่ยนไปเข้าบัญชีบุคคลอื่น โดยผู้มีสิทธิรับเงินตามหน้าเช็คสามารถสลักหลังสั่งจ่ายให้บุคคลอื่นได้

        4. เช็คไม่ขีดคร่อม ผู้เขียนเช็คประสงค์จะให้ผู้มีสิทธิรับเงินนำเช็คไปขึ้นเงินจากธนาคารได้

  • ถ้าไม่ขีดฆ่า "หรือผู้ถือ"  ผู้ถือเช็คเป็นใครก็ได้สามารถนำเช็คไปขึ้นเงินได้
  • ถ้าขีดฆ่า "หรือผู้ถือ"  สามารถโอนเปลี่ยนมือได้โดยการสลักหลัง
  • การสลักหลังคือการลงนามของผู้มีชื่อตามหน้าเช็ค

         ข้อมูลที่ต้องกรอกในเช็ค ประกอบด้วย ชื่อผู้มีสิทธิรับเงิน  จำนวนเงินทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ  วันที่สั่งจ่ายและลายมือชื่อของผู้มีอำนาจลงนามในเช็ค (ตามที่ตกลงไว้กับธนาคารเมื่อเปิดบัญชีกระแสรายวัน) โดยมีวิธีการเขียนเช็คสั่งจ่ายและวิธีการเก็บรักษา ดังต่อไปนี้

        1.  การขีดฆ่าแก้ไขเพิ่มเติมข้อความในเช็คใช้วิธีขีดฆ่าทั้งข้อความและผู้สั่งจ่ายเช็คต้องลงนามกำกับ ห้ามเขียนทับข้อความเดิม หรือใช้ยางลบ หรือ น้ำยาลบคำผิด (โดยส่วนใหญ่เช็คของมหาวิทยาลัยจะไม่มีการขีดฆ่าแก้ไข จะใช้วิธีการยกเลิกเช็คที่เขียนผิดและออกเช็คฉบับใหม่)

        2.  จำนวนเป็นตัวเลข ควรเขียนให้ชิดด้านซ้ายของช่องสี่เหลี่ยมให้มากที่สุดและใส่จำนวนสตางค์ส่วนด้วย 100 จำนวนเงินเป็นตัวอักษรให้ชิดขอบซ้ายให้มากที่สุด พร้อมกับขีดเส้นแนวนอนยาวๆ ไม่ให้เหลือที่ว่างให้ใส่ตัวอักษรได้อีก

        3.  การเขียนชื่อผู้มีสิทธิรับเงินให้ขีดเส้นตรงยาวตลอดจนถึงหรือผู้ถือเพื่อป้องกันการเติมชื่อบุคคลอื่น

        4.  การพิมพ์เช็คหรือใช้เครื่องตอกตัวเลขจะป้องกันการแก้ไขเช็คได้ดีกว่าการเขียน

        5.  การเก็บรักษาเช็คต้องเก็บในที่ปลอดภัย

        6.  เมื่อได้รับเช็คผู้มีสิทธิ์จะต้องนำเช็คเบิกเงินภายใน 6 เดือน นับจากวันที่ที่กำหนดในเช็ค หากพ้นกำหนดจะไม่สามารถนำเช็คฉบับดังกล่าวเบิกเงินได้

          การเขียนเช็คสั่งจ่ายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยกองคลัง กรณีสั่งจ่ายผู้มีสิทธิรับเงินที่เป็นร้านค้าหรือบุคคลภายนอกจะขีดคร่อมเฉพาะ (A/C Payee Only) และขีดฆ่า "หรือผู้ถือ" กรณีจ่ายให้บุคลากรและหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย กองคลังจะไม่ขีดคร่อมแต่ขีดฆ่าหรือผู้ถือ เนื่องจากผู้มีสิทธิรับเงินต้องการนำฝากเข้าบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ หากเป็นเช็คธนาคารกรุงไทย ต้องนำฝากก่อนเวลา 14.30  น. หากเป็นเช็คธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารไทยพาณิชย์ หรือ ธนาคารกสิกรไทย ต้องนำฝากก่อนเวลา 10.00 น. จึงจะสามารถเบิกเงินสดได้ภายในวันนั้น เมื่อได้รับเช็คจะต้องเก็บรักษาเช็คเป็นอย่างดี หากทำหายจะต้องแจ้งอายัดเช็คที่ธนาคารและแจ้งความที่สถานีตำรวจเพื่อประกอบการออกเช็คใหม่ 

ที่มา :  www.bot.or.th    www.junghoo.com   www.cu-qa.chula.ac.th

 
หมวดหมู่ : กองคลัง ...
คำหลัก :
เช็ค

Rating ( ให้คะแนน )
ไม่มี rate stars เรตติ้งเฉลี่ย : ไม่มี rate จาก 0 vote(ไม่พบความคิดเห็น)


หน้า []  ทั้งหมด 1 / 0

 

 

 
Untitled Document


KM ZONE ศูนย์กลางการจัดการความรู้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ เพื่อร่วมกันเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
free web page hit counter

ใช้เวลาในการโหลดหน้านี้ 0.06 วินาที