head
พัฒนาคน พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ความรู้เกี่ยวกับ KM | แผน KM ของ มจพ. |  นโยบาย KM ของ มจพ.  |  กิจกรรม KM ของ มจพ.  |  KM Portal  |   KM Multi Blog | e-Learning | e-Trining

forget pw | Signup
Untitled Document

แลกเปลี่ยนความรู้ด้วย Weblog = ชุมชนนักปฏิบัติการจัดการความรู้ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
- ตุลาคม 2557

- กันยายน 2557

- สิงหาคม 2557

- เมษายน 2557

[more++]
- กองแผนงาน..
- สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี..
- ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ..
- สำนักหอสมุดกลาง..
- กองคลัง..
- ศูนย์ข่าวประชาสัมพันธ์..
- คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์..
- กองงานพัสดุ..

[more++]
- ศูนย์แปลภาษาอังกฤษ..

- นักเรียน นักศึกษา..

- ข่าวบันเทิง รวมข่าวเกี่ยว..

- ประวัติศาสตร์ของประเทศต่า..

- Cirrusnetwork.net..

- QAKMUTNB Facebook..

- เว็บไซต์ภาควิชาการจัดการเ..

- Facebook ภาควิชาการจัดการ..


[more++]

 

 

 

 

 

index
 


การจัดระบบสารสนเทศภายในกองแผนงาน (ครั้งที่ 2)
คาเฟ่กิจกรรมเล่าเรื่องของกองแผนงานใน 5 ข้อคำถาม
โดย : orada kriangsinyos วันที่ : 23 พฤษภาคม 2555 อ่าน : 4768     0 ความคิดเห็น
orada

 

กิจกรรมการจัดการความรู้โดยการเล่าเรื่องของบุคลากรของกองแผนงานมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับข้อคำถามทั้ง 5 ข้อ ดังนี้
         ข้อคำถามที่ 1 “จุดเด่นของการให้บริการของตนเอง” พบว่าบุคลากรมีปัจจัยที่ส่งผลในการให้บริการของตนเอง ดังนี้
1.       บริการข้อมูลอย่างรวดเร็วและถูกต้อง
2.       สร้างความเข้าใจอย่างชัดเจนกับผู้รับบริการ โดยการยกตัวอย่าง
3.       พูดจาสุภาพด้วยน้ำเสียงที่อ่อนโยน ยิ้มแย้มแจ่มใส บริการด้วยใจจริงและเป็นกันเอง
4.       มีความมั่นใจและเชื่อมั่นในตนเอง
5.       มีความเต็มใจในการให้บริการ
6.       Service Mind
7.       มีความกระตือรือร้นและยินดีให้บริการ
8.       มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้รับบริการ
          ข้อคำถามที่ 2 “ตัวช่วยของระบบสารสนเทศที่ต้องการ” พบว่าบุคลากรมีความต้องการตัวช่วยเพื่อให้ได้ระบบสารสนเทศที่ต้องการ ดังนี้
1.       เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ (Printer) ที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย
2.       มีระบบ/โปรแกรมที่รองรับการทำงานในข้อมูลด้านต่างๆ
3.       มีระบบฐานข้อมูลกลางของมหาวิทยาลัย ที่ทันสมัย เพื่อประโยชน์ในการใช้ข้อมูลร่วมกัน
4.       มีการพัฒนาบุคลากร/Software/Hardware ให้สอดคล้องกับภารกิจ
5.       มีแบบฟอร์มที่ง่ายต่อการกรอกข้อมูลของผู้ให้ข้อมูล
          ข้อคำถามที่ 3 “ปัญหาและอุปสรรคในการใช้ข้อมูลสารสนเทศ” พบว่าบุคลากรมีปัญหาและอุปสรรคในการใช้ข้อมูลสารสนเทศ ดังนี้
1.       ไม่มีฐานข้อมูลกลาง (Data Center) ทำให้ข้อมูลมีความหลากหลายไม่เป็นระบบ
2.       ข้อมูลที่ใช้ไม่เป็นปัจจุบัน
3.       หน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งข้อมูลล่าช้า ไม่ตามระยะเวลาที่กำหนด
4.       ได้รับข้อมูลผิดพลาด ทำให้ต้องขอข้อมูลจากหน่วยงานหลายครั้ง
5.       โปรแกรมสำหรับฐานข้อมูลการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาไม่สนับสนุนข้อมูลในปัจจุบัน
6.       การสื่อสารข้อมูลไม่ตรงกันระหว่างผู้ขอข้อมูลและผู้ให้ข้อมูล
7.       บุคลากรไม่เข้าใจในระบบสารสนเทศ และระบบไม่ตอบสนองผู้ใช้งาน
8.       ความชำนาญของบุคลากรที่ใช้ระบบแตกต่างกัน
 
         ข้อคำถามที่ 4 “แนวทางการแก้ปัญหาในการใช้ข้อมูลสารสนเทศ” พบว่าบุคลากรมีแนวทางการแก้ปัญหาในการใช้ข้อมูลสารสนเทศ ดังนี้
1.       ควรมีการฝึกอบรมบุคลากรให้เข้าใจถึงการใช้ระบบสารสนเทศ
2.       มีฐานข้อมูลกลาง (Data Center) ที่ถูกต้อง ครบถ้วนและทันสมัย
3.       มีการชี้แจงทำความเข้าใจระหว่างผู้ขอข้อมูลและผู้ให้ข้อมูล เพื่อให้ได้ข้อมูลตรงตามต้องการ
4.       มีการติดตาม เร่งรัด และตรวจสอบข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.       มีการประสานงานที่ดีระหว่างบุคลากรภายในและภายนอกกองแผนงาน
 
         ข้อคำถามที่ 5 “KM ที่อยากให้จัดในครั้งต่อไป” พบว่าบุคลากรมีความต้องการให้มีการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ในครั้งต่อไป ดังนี้
1.       การทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์
2.       แนวทางการพัฒนาบุคลากรเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
3.       เทคนิคการใช้โปรแกรม Microsoft Office 2007
4.       การลดความซ้ำซ้อนในการขอข้อมูลจากหน่วยงาน
5.       เทคนิคการทำงานเป็นทีม
6.       แนวทางการพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งมิตรภาพและการเรียนรู้
7.       การเพิ่มองค์ความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศให้กับบุคลากร
8.       เทคนิคการจูงใจคน
9.       เทคนิคการบริหารงาน
10.   เทคนิคการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดในองค์กร
11.   เทคนิคการขอข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
12.   วัฒนธรรมในองค์กร

การจัดสภาพแวดล้อมภายในกองแผนงาน

 

 
หมวดหมู่ : กองแผนงาน ...
คำหลัก :
การจัดการความรู้โดยการเล่าเรื่อง

Rating ( ให้คะแนน )
ไม่มี rate stars เรตติ้งเฉลี่ย : ไม่มี rate จาก 0 vote(ไม่พบความคิดเห็น)


หน้า []  ทั้งหมด 1 / 0

 

 

 
Untitled Document


KM ZONE ศูนย์กลางการจัดการความรู้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ เพื่อร่วมกันเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
free web page hit counter

ใช้เวลาในการโหลดหน้านี้ 0.19 วินาที